GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ POVĚŘENEC

Centrum vzdělávání, informací a kultury, p.o.
IČO 463 904 72
se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod

je správcem osobních údajů ve smyslu
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Ing. Roman Šmíd, roman.smid@moore-czech.cz, tel. č. +420 227 031 495


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ/ UŽIVATEL

Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO 463 90 472, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod (dále jen Organizace), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své uživatele (dále subjekty údajů) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

1. Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?
Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen Nařízení) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození);
• popisné/obrazové údaje
Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Organizace Vaše osobní údaje zpracovává?
a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy/objednávky/rezervace, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy/objednávky/rezervace.
• V případě tvorby objednávky Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy/objednávky/rezervace, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
• Organizace dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.
b) Ochrana práv Organizace v případě sporu se zákazníkem
• Výše uvedený rozsah osobních údajů je Organizace oprávněna rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.
c) Ochrana osob a majetku v prostorách Organizace
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Organizace, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
• Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné/obrazové údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých prostorách.
d) Marketingová prezentace Organizace, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Organizací prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
• Organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení  e-mailová adresa.
• V případě stávajících zákazníků může Organizace zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.
• V případě potenciálních zákazníků může Organizace zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
• Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Organizace nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Organizace zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).


3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

• osoby, které pro Organizaci zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá;
• právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Organizace;
• osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Organizace prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.
Organizace je dále povinna některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.


4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
• Vaše osobní údaje Organizace zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Organizace (viz výše). Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
• V případě plnění právních povinností Organizace zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
• Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
• V případě, že Organizace zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.


5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu o pravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Jak můžete Organizace kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizaci písemně na adrese nám Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český  Brod nebo na e-mailové adrese cvik@cvik.info.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ / COOKIES

Centrum vzdělávání, informací a kultury, IČO 463 90 472, se sídlem nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod (dále jen Organizace), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele svých webových stránek  (dále jen subjekty údajů) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace je návštěvník webu sděluje.
Soubory cookies obecně pomáhají např.:
• měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
• navigace a fungování webových stránek;
• personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;
Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

1. Jaké osobní údaje o Vás Organizace zpracovává?
Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen Nařízení) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
• Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194).
• Cookies třetích stran, např.Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. Podmínky užití Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
• Napojení na sociální sítě – vybrané webové stránky používají informační aplikace třetích stran, které umožňují uživateli sdílet obsah webových stránek či jeho názor o těchto stránkách. To se týká případů tlačítek "Sdílet", "Líbí se mi" souvisejících se sociálními sítěmi jako Facebook, Google, Twitter, atd. Pokud uživatel využije tyto plug-iny, např. tím, že klikne na tlačítko "Líbí se mi" nebo tím, že někde zanechá komentář, informace budou přeposlány sociální síti a publikovány na jeho účtu. Doporučujeme přečíst si politiku ochrany osobních údajů daných sociálních sítí předtím, než uživatel začne tyto sítě aktivně používat.

Organizace nevyužívá a ani nedala pokyn Zpracovateli k využívání cookies, které umožňují na základě chování uživatele na webových stránkách cíleně personifikovat obsah stránek, například pro reklamní účely.
Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

• osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé).

3. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Organizace?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Jak můžete Organizace kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně na adrese nám. Arnošta z Pardubic 1, 282 01 Český Brod nebo e-mailové adrese cvik@cvik.info.